byggeledelse / prosjektledelse

Troms Takst AS har lang erfaring med byggeledelse for private, næringsdrivende og offentlige kunder.
Vi kan tilby tjenester med byggeledelse for ditt prosjekt.

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har han gjerne fullmakt til å bestille ytelser for begrensete beløp.

Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen. Flere andre oppgaver kan høre med i et oppdrag som byggeleder. Oppgavene kan også begynne allerede i prosjekteringsfasen, hvis byggherren vil at byggelederen skal delta i forberedelsen av det som skal foregå under produksjonsfasen. Ved mindre bygg kan også byggets arkitekt ha en tilsvarende funksjon som byggeleder ved nærmere avtale med byggherren.

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner. Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse. En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn.

Kontakt oss

Bistand ved overtagelse og 1-års befaring

Troms Takst AS tilbyr deg tjenester med å bistand ved overtakelse og 1-års befaring.

Noen viktige punkter:
• Merk! Når reklamasjonsfristen begynner å løpe, gjelder dette først og fremst for skjulte feil og mangler, synlige feil og mangler, eller slike som du burde har sett ved overtakelsen kan eventuelt bli vanskelig å reklamere på etter overtakelsen! Dette gjelder spesielt ferdige overflater som gulv, vegger, tak/himlinger men også tekniske installasjoner/komponenter!
• før du eventuelt går til selve overtakelsen er det nok en fordel å hente inn dokumentasjonen / FDV dokumentasjon for boligen, slik at du kan studere spesifikasjoner av tekniske installasjoner osv. Tror meg, det er mye å vite og sette seg inn i…..men desto mer du vet hvordan ting skal være, desto bedre stiller du opp ved selve overtakelsen
• sjekk arealer, kontroller at du virkelig får de ( eks. 70 m2) du har betalt for!
• ser nøye over overflater, merk at det eksistere såkalte tolleransekrav, det betyr i praksis at det er ting du faktisk må godtar (mindre avvik og skjevheter)
• sjekk og kontroller funksjoner til installasjoner og tekniske komponenter, sjekk entredøra, låser den lett og enkelt? Undersøk vinduene, kan de åpnes og lukkes lett og enkelt, eller er det noe som henger?
• Test vanninstallasjoner, åpner kraner, er det riktig med kaldt og varmt vann? Er vannet varmt nok? Hvor lang tid tar det før det varme vannet kommer?
• Har du kjøpt hvitevarer av entreprenøren? Ber dem om en demonstrasjon og spør om vedlikeholds råd!
• Gjennomgang av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjonen, lag deg notater på forhånd, på ting du lurer på eller ikke forstå!
• ikke lar deg presse til å bli ferdig, tar deg den tiden du trenger for å sjekke og undersøke den nye boligen din!

Kontakt oss

FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdsplaner)

Troms Takst AS kan tilby tjenester med utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.

FDV, vanlig forkortelse for forvaltning, drift og vedlikehold; brukes i forbindelse med bygg og anlegg. Samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom objektets totale levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller riving.

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold. Vi utfører vedlikeholdsplaner for bygningsmasse, borettslags etc.

Kontakt oss

Sakkyndig bistand

Med sin brede og lange kompetanse innenfor byggebransjen har Troms Takst AS god ekspertise for å tlby tjenester med sakkyndig bistand.
Ingeniørtjenester fra Troms Takst AS innbærer ihovedsak områder rundt kontrollfunksjon enten undervegs eller etter bygging.

Byggekontroll omfatter:

– Vurderinger av byggefeilmed årsakssamm enhenger og kalkulasjoner
– Uttalelser som grunnlag for juridiske betraktninger
– Rådgivning ved prosjekter med tanke på lønnsomhet og kostnader

Kontakt oss

Energimerking

Troms Takst AS har ekspertise til å utføre energimerking av din bolig eller ditt yrkesbygg.

Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan også utføre energimerking av eksisterende boliger som oppdrag for eiere.

Hvem er ekspert?
Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt.

Kontakt oss

Radon

Vi utfører radonmåling etter behov og avtale.

Kontakt oss

Prosjektering

Vi utfører prosjektering av nybygg i tiltaksklasse 1 og 2 samt prosjektering av endringer ved bestående bygg. Vi utfører prosjektkontroll og økonomisk oppfølging av prosjektene.

Kontakt oss

Tekniske tjenester innen HMS og miljømålinger

HMS-tjenester, måling forurensinger inkl fuktrelaterte soppsporer mugg, støy samt støv. Utvikling arbeidsmiljø på bakgrunn av fysisk arbeidsrisiko.

Kontakt oss